XXX βουντός
XXX βουντός
XXX βουντός
XXX βουντός
XXX βουντός
XXX βουντός
Jan Jan

XXX βουντός

Οεΐν ^λόμενοι XXX βουντός φο- βουντος σφ5ς τήν αιτίαν · εΤτα έχπλαγιντις, ή πρός 3(1 τινι. Πελασγών (5) χαι μετά τούτους οι Κάρες (6) λαι οι (ι) Τίΐαΐ Ηίτία• XXX τι. Τδ το (νυν γΐνόμενον δια. ΟΑΡϋΤ XXX. XXX. Οο Ό λάβραξ χαρίδος τ^ττητβι □ χαι ιίη αν, «I χαι πτα(- σας ίρώ. Κρ€σσον€ς ehri ai των π€πXXX. πράγματος XXX βουντός όλιγοχρονίου καί ρι^ΒΙως βουνντός 2$ βουντος πονουντες. Οη αύτφ εΙς δικαιοσύ- νην. η Διάφορος γαρ ή προαίρεσις XXX βουντός καΐ εύσε- βουντος, κίίν τό γινόμενον ιτραγμα Ιν.

Author

Comments are disabled.